Banner 3

Aktualności

Gmina Skawina w XIV edycji kampanii NO PROMIL NO PROBLEM

Zmiany w postawach i zachowaniach społecznych są możliwe tylko wówczas, gdy będą promowane i wspierane działaniami prowadzonymi na poziomie lokalnym. Dlatego też, prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców na drodze znalazło się w katalogu zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

W ramach realizacji zadania, gmina Skawina przystąpiła do współpracy z organizatorami akcji NO PROMIL NO PROBLEM i włączyła się w XIV już edycję akcji realizowanej w Małopolsce. Honorowy patronat nad przebiegiem kampanii na terenie gminy Skawina objął Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Głównym inicjatorem  kampanii jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych  Wieliczki  Solny Gwarek w partnerstwie z gminami, które zgłoszą swój udział w kampanii.

Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

Projekt promuje włączanie się dzieci, młodzieży, dorosłych we współpracę z samorządami w przeciwdziałanie zachowaniom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. 

Działania podejmowane w projekcie wpisują się w treści programu profilaktyczno-wychowawczego szkół poprzez kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań. 

Jak co roku, kampania realizowana jest przy wsparciu Województwa Małopolskiego. Gminy biorące udział w projekcie otrzymują specjalnie przygotowane, bezpłatne materiały pomocne w realizacji działań kampanijnych (ulotki, plakaty, baloniki, koszulki, scenariusze zajęć do pracy z uczniami i inne).

Do udziału w tej ważnej społecznie kampanii zostały zaproszone między innymi placówki oświatowe z terenu gminy Skawina. Serdecznie zapraszamy szkoły z terenu gminy Skawina do włączenia się do to tej jakże ważnej społecznie akcji. Materiały i karty zgłoszenia zostały przekazane do szkół. Termin zgłoszenia szkół upływa w dniu 23 września 2021 r.

Informacji nt. kampanii udziela gminny Ambasador Małgorzata Kopeć tel. 12 276 01 27.  

Działania planowane do realizacji w ramach akcji:

  • przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w oparciu o przekazane scenariusze NOP NOP
  • spotkania edukacyjne skierowane do rodziców z elementem edukacji wspierającej trzeźwość za kierownicą na podstawie przekazanych prezentacji (online/stacjonarne)
  • udział uczniów w warsztatach dla liderów młodzieżowych/ przedstawicieli samorządów uczniowskich. 
  • przygotowanie na terenie szkół tablic tematycznych z informacją o kampanii
  • konkursy NO PROMIL NO PROBLEM
  • profilaktyczne zajęcia z wykorzystaniem alkogogli
  • kontrole kierowców pod względem trzeźwości prowadzone przez funkcjonariuszy policji
  • rozpowszechnienie i zbieranie DEKLARACJI pasażera/świadka
  • inne inicjatywy profilaktyczne podejmowane przez szkoły biorące udział w akcji. 

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19, każda z inicjatyw będzie dostosowana formą do aktualnej sytuacji, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników.

Promowanie trzeźwości na drogach naszej gminy, znajduje się wśród priorytetów polityki lokalnej wobec alkoholu i liczymy na wsparcie i udział różnych środowisk w tej ważnej społecznie sprawie.

Wyrażamy nadzieję, że podejmując wspólne działania na terenie gminy  – przyczyniamy się do zwiększenia bezpieczeństwa na naszych drogach.

Małgorzata Kopeć | środa, 15 września 2021, 13:00
drukuj