Banner 5

Aktualności

Zaproszenie do udziału w szkoleniach „Praca ze sprawcą przemocy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach „Praca ze sprawcą przemocy” dla osób pracujących z rodzinami uwikłanymi w przemoc, w szczególności ze sprawcami przemocy.

Szkolenia adresowane są do: przedstawicieli placówek oświatowych (pedagogów, psychologów, wychowawców), Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie, Centrum Zdrowia Psychicznego, Komisariatu Policji w Skawinie, Straży Miejskiej w Skawinie, placówek zdrowotnych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Skawinie, Członkowie Grup Roboczych oraz innych osób pracujących z osobami stosującymi przemoc.

Cele szkoleń: Szkolenie ma charakter doskonalący i ma na celu wzmocnienie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych osób pracujących z rodzinami uwikłanymi w przemoc, w szczególności z pracujące ze sprawcami przemocy.

Terminy szkoleń: I edycja: 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) godz. 8.30 do 15.00 lub II edycja: 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) godz. 8.30 do 15.00 (termin do wyboru).

Miejsce szkoleń: Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie ul. Ks. J. Popiełuszki 17.

 

Ramowy program szkoleń:

8:30 – otwarcie szkolenia

8:45- 10:00 – wykład  „Teoretyczne podstawy pracy z osobą wobec której jest podejrzenie,  że stosuje przemoc.

10:00 – 10:15 Przerwa

10:15 – 12:00 – Zajęcia wykładowo -warsztatowe – motywowanie do zmiany; dialog motywujący
i technika bsft, praca z oporem, modele pracy z osobą stosującą przemoc.

12:00- 12:15 Przerwa

12:15- 14:30 – Zajęcia warsztatowe : uwarunkowania przemocy,  rozmowy z osobą stosującą przemoc – diagnoza i formy pomocy.

14:30 -15:00  – Podsumowanie szkolenia – pytania i odpowiedzi.

Organizatorzy: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Centrum Wspierania Rodziny wraz z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skawinie

Realizator: Synergia Wsparcie i Edukacja Katarzyna Wojtanowicz, Bodzanów 435, 32-020 Wieliczka

Prowadząca: Alina Ulman – specjalistka pracy ze sprawcami przemocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, koordynatorka i realizatorka Programu Korekcyjno – Edukacyjnego, interwentka kryzysowa.

 

Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o przekazanie wypełnionej karty zgłoszenia, właściwej dla wybranego terminu szkolenia. Zgłoszenia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: m.kopec@gminaskawina.pl lub  złożyć osobiście w siedzibie Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17 w Skawinie w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (20) decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny – koszty pokrywa Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

 

 

Małgorzata Kopeć | wtorek, 19 kwietnia 2022, 16:19
drukuj