Banner 5

Aktualności

Akcja do sprzedawców napojów alkoholowych

Szanowni Państwo Sprzedawcy, Właściciele sklepów/lokali gastronomicznych prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Skawina

 

Mając na uwadze dobro mieszkańców gminy Skawina oraz wyniki przeprowadzonego  w październiku i listopadzie 2017r. szkolenia – badania tzw. „Tajemniczy Klient” w wybranych punktach sprzedaży napojów alkoholowych, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przystąpił do  kampanii edukacyjno-informacyjnej „MASZ WPŁYW – WYBIERZ MARZENIA NIE RYZYKO” – finansowanej ze środków Narodowego Programu Zdrowia, organizowanej przez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem akcji jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na absolutny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim. Autorzy kampanii zachęcają też do reakcji świadków zdarzeń, w których zakaz ten nie jest przestrzegany.

Kampania na temat zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia adresowana jest do wszystkich sprzedawców napojów alkoholowych. Kluczowym elementem kampanii jest dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych do możliwie największej liczby punktów sprzedaży. Równocześnie w środkach masowego przekazu prowadzona jest kampania medialna, która ma zwrócić uwagę na problem sprzedaży napojów wysokoprocentowych osobom poniżej 18 roku życia i zachęcenie świadków takich sytuacji do reagowania. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w Polsce obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim, sprzedawcy są zobligowani do weryfikacji wieku osób wyglądających młodo – potencjalni klienci powinni okazać dowód osobisty przy zakupie alkoholu.

W związku z uczestnictwem w w/w kampanii edukacyjno-informacyjnej gmina Skawina otrzymała pakiety materiałów edukacyjnych, a każdy z nich zawiera:

  • plakat do wywieszenia w sklepie, który przypomina o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz konieczności weryfikacji wieku młodych klientów poprzez sprawdzanie dowodów osobistych;
  • naklejkę dla sprzedawcy do umieszczenia przy kasie, która przypomina o konieczności sprawdzenia dokumentu potwierdzającego wiek osób młodo wyglądających;
  • naklejkę przeznaczoną do wyeksponowania blisko kasy, ale od strony kupującego przypominająca o obowiązku ukazania dowodu osobistego przy zakupie alkoholu
  • ulotkę edukacyjną dla sprzedawcy z podstawowymi treściami edukacyjnymi, przypominającymi o wieku i informującymi o konsekwencjach związanych ze sprzedażą alkoholu osobom nieletnim.

Pragniemy nadmienić, że mimo, iż zdecydowana większość przedsiębiorców przestrzega zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, to zdarzają się przypadki naruszania przepisów, które powodują uzasadnione skargi mieszkańców, a Urząd Miasta i Gminy Skawina obligują do wszczynania postępowań w sprawie cofnięcia zezwoleń. Dążąc do ograniczenia niekorzystnych zjawisk i ograniczenia uciążliwości związanych z działalnością punktów sprzedaż napojów alkoholowych i okolic sklepów,pragniemy również przypomnieć Państwu o konsekwencjach naruszenia obowiązujących, w tym zakresie przepisów prawa.

Materiały wraz z przygotowanymi przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie informacjami dotyczącymi najważniejszych zasad sprzedaży alkoholu, są przekazywane Państwu za pośrednictwem funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Skawinie. Prosimy o wyrozumiałość i przyjęcie materiałów, a także ich ekspozycję w odpowiednich miejscach, do których są przeznaczone.

Wiemy, że wśród Państwa jest wielu uczciwych sprzedawców, którzy oprócz roli handlowca stawiają się w roli obywatela i zwracają uwagę komu sprzedają alkohol. Chcemy, aby w szeregi odpowiedzialnych i rzetelnych sprzedawców stale się zwiększały, aby każdy z Państwa miał świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim to nie tylko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym.

Kierując do Państwa materiały przygotowane w ramach kampanii „MASZ WPŁYW – WYBIERZ MARZENIA NIE RYZYKO” liczymy, że działalność związana ze sprzedażą alkoholu na terenie gminy Skawina będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a wspólne działania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w gminie Skawina.

 

 INFORMACJE DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

Dążąc do ograniczenia niekorzystnych zjawisk i ograniczenia uciążliwości związanych z działalnością punktów sprzedaż napojów alkoholowych i okolic sklepów, pragniemy przypomnieć sprzedawcom napojów alkoholowych o konsekwencjach naruszenia obowiązujących, w tym zakresie przepisów prawa.

1. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, najważniejsze zasady sprzedaży alkoholu to:

  • zakaz sprzedaży alkoholu osobom do lat 18,
  • zakaz sprzedaży alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że są w stanie nietrzeźwości,
  • zakaz sprzedaży alkoholu na kredyt lub pod zastaw.

Naruszenie powyższych przepisów stanowi przestępstwo, ścigane w postępowaniu karnym przez Policję (art.43 ustawy) a ponadto jest podstawą do cofnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholu (art.18 ust. 10 pkt 1 ustawy). Należy podkreślić, że przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może starać się o nowe zezwolenie dopiero po 3 latach od jego cofnięcia (art.18 ust.11 ustawy).

2. Należy również zwrócić szczególną uwagę, aby sprzedaż alkoholu w sklepie lub lokalu nie powodowała zakłócenia ciszy nocnej lub porządku publicznego. Podstawą do cofnięcia zezwoleń jest bowiem dwukrotne w ciągu ostatnich 6 miesięcy udokumentowane zakłócanie porządku publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu przez dany punkt, o ile przedsiębiorca nie zawiadamia stosownych instytucji o zgłoszeniach (art. 18 ust.10 pkt 3 ustawy). Innymi słowy, należy zgłaszać na Policję lub do Straży Miejskiej przypadki zakłócania porządku publicznego przez klientów sklepu/lokalu gastronomicznego, gdyż w przeciwnym przypadku takie interwencje mogą być podstawą do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W takich sytuacjach, należy korzystać z następujących numerów telefonów:

Policja – bezpłatny nr alarmowy 997 lub 112

Straż Miejska  –  12 276 29 73, 604 099 141, 604 099 142

 

3. Informujemy, iż będą prowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, dokonywane przez uprawnione służby. Ponadto informujemy kontrole mogą przeprowadzać również przedstawiciele organów skarbowych, w szczególności pod kontem prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Złożenie fałszywego oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu jest również podstawą  do cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art.18 ust.10 pkt 5 ustawy).

4. W roku bieżącym przewidziano przeprowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych – o szczegółach zastaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie przepisów dot. sprzedaży napojów alkoholowych, można kontaktować się z Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Urząd Miasta i Gminy Skawina,  tel.  12 277 01 69.

 

Kierując do Państwa niniejsze informacje liczymy, że działalność związana ze sprzedażą alkoholu będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Małgorzata Kopeć | czwartek, 8 marca 2018, 15:13
drukuj