Banner 4

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

UWAGA!

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa (COVID-19), Komisja przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu terminu wizyty (daty i godziny wizyty) z przedstawicielem Komisji – kontakt pod numerem telefonu 12 276 34 10 wtorki godz. 16.00 – 19.00 .

Wnioski oraz dokumenty do Komisji w sprawie leczenia odwykowego można złożyć w sposób następujący:

–    za pośrednictwem o operatora pocztowego na adres: GKRPA – Urząd Miasta i Gminy w Skawinie 32-050 Skawina Rynek 1,

–    bądź poprzez złożenie do Urzędu Miasta  Rynek 14 pokój 8, dostępnego w godzinach pracy urzędu na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 14 pokój nr. 8, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski w sprawie leczenia odwykowego do pobrania – TUTAJ .

 


UWAGA!

Informujemy, iż od dnia 16 czerwca 2020 roku wznawiamy dyżury Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie, z zachowaniem zasad opisanych TUTAJ. 

——————————————————————————————————

UWAGA!

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa (COVID-19), posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie z dniem 1 czerwca br. odbywają się w trybie wewnętrznym –  do odwołania!

Zapraszamy do kontaktu  telefonicznego z Komisją  w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 19.00 pod nr telefonu 12 276 34 10 wew. 14. 

Wnioski do Komisji w sprawie leczenia odwykowego można pobrać z naszej strony internetowej – TUTAJ i złożyć na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 14 pokój nr. 8, w godzinach pracy Urzędu.

——————————————————————————————————-

 Dyżur: każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 19.00

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U.  z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), należy w szczególności:

 • Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.

  INSTYTUCJA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Podstawą prawną funkcjonowania instytucji prawnej zobowiązania do leczenia odwykowego są zapisy artykułów od § 24 do § 38 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U.  z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

Instytucje zaangażowane w przeprowadzenie instytucji zobowiązania do leczenia odwykowego i ich obowiązki na różnych etapach procedury:

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku występowania nadużywania alkoholu połączonego z: powodowaniem rozkładu życia rodzinnego, demoralizacją małoletnich, uchylaniem się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznym zakłócaniem spokoju lub porządku publicznego. Zgłoszenia takiego może dokonać każda zainteresowana osoba (członek rodziny, sąsiad, nauczyciel itd.).
 2. Wezwanie osoby nadużywającej alkoholu na rozmowę z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Skierowanie ww. osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 4. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej postępowania dla sądu. Dokumentacja powinna zawierać: opinię wydaną przez biegłego, jeżeli badanie zostało przeprowadzone, protokół z rozmowy przeprowadzonej z osobą zgłaszającą przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną, (jeżeli do takiej rozmowy doszło), dokumenty pochodzące z wywiadu środowiskowego.
 5. Złożenie wniosku do sądu rejonowego i wszczęcie postępowania.

SĄD REJONOWY
(właściwy wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy)

 1. Rozprawa powinna odbyć się w okresie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.
 2. Sąd może zarządzić przeprowadzenie badania przez biegłego, (jeżeli nie było dotychczas wykonane), zarządzić obserwację osoby badanej w zakładzie leczniczym, zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ policji osoby odmawiającej poddania się tym zaleceniom lub nie stawiającej się na rozprawy.
 3. Wysłuchanie osoby, której postępowanie dotyczy.
 4. Wydanie orzeczenia o zastosowaniu obowiązku leczenia w zakładzie odwykowym (stacjonarnym lub ambulatoryjnym).
 5. Na czas trwania obowiązku poddania się leczeniu sąd może ustanowić kuratora.
 6. Obowiązek leczenia trwa tak długo jak wymaga tego cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.
 7. W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu ponowne zastosowanie tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego ustanowienia.

ZAKŁADY LECZNICTWA ODWYKOWEGO

 1. Osoba w stosunku, do której orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie stacjonarnym nie może opuszczać tego zakładu bez zezwolenia kierownika tego zakładu.
 2. Stacjonarny zakład leczniczy może skierować ze względów leczniczych osobę zobowiązaną do innego zakładu w celu kontynuowania leczenia. Musi zawiadomić o tym sąd.
 3. Informuje sąd o ewentualnym przerwaniu przez pacjenta leczenia.
 4. Ponowne przyjęcie pacjenta po wypisie nastąpić może wyłącznie po ustaleniu kolejnego możliwego terminu.