Banner 1

Aktualności

Informacje dla sprzedawców napojów alkoholowych

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy, sprzedawcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Skawina!

Mając na celu zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży oraz spożywania napojów, ograniczenie niekorzystnych zjawisk w zakresie nieprawidłowości związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz przeciwdziałanie nielegalnej reklamie napojów alkoholowych na terenie gminy Skawina,pragniemy przypomnieć Państwu o konsekwencjach naruszenia obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

 • Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, najważniejsze zasady sprzedaży alkoholu to:
  • zakaz sprzedaży alkoholu osobom do lat 18,
  • zakaz sprzedaży alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że są w stanie nietrzeźwości,
  • zakaz sprzedaży alkoholu na kredyt lub pod zastaw.
 • Naruszenie powyższych przepisów stanowi przestępstwo, ścigane w postępowaniu karnym przez Policję (art.43 ustawy), a ponadto jest podstawą do cofnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholu (art.18 ust. 10 pkt 1 ustawy). Należy podkreślić, że przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może starać się o nowe zezwolenie dopiero po upływie 3 lat od dnia wydania  decyzji o jego cofnięciu (art.18 ust.11 ustawy).
 • Należy również zwrócić szczególną uwagę, aby sprzedaż alkoholu w sklepie lub lokalu nie powodowała zakłócenia ciszy nocnej lub porządku publicznego. Podstawą do cofnięcia zezwoleń jest bowiem dwukrotne w ciągu ostatnich 6 miesięcy udokumentowane zakłócanie porządku publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu przez dany punkt, o ile przedsiębiorca nie zawiadamia stosownych instytucji o zgłoszeniach (art. 18 ust.10 pkt 3 ustawy). Innymi słowy, należy zgłaszać na Policję lub do Straży Miejskiej przypadki zakłócania porządku publicznego przez klientów sklepu/lokalu gastronomicznego, gdyż w przeciwnym przypadku takie interwencje mogą być podstawą do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W takich sytuacjach, należy korzystać z następujących numerów telefonów: Policja – bezpłatny nr alarmowy 997 lub 112, Straż Miejska  –  12 276 29 73.
 • Informujemy, iż na terenie gminy Skawina prowadzone są kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, dokonywane przez upoważnione służby.Kontrole mogą być również przeprowadzone przez przedstawicieli organów skarbowych, w szczególności pod kątem prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Złożenie fałszywego oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu jest również podstawą do cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art.18 ust.10 pkt 5 ustawy).
 • Pragniemy również przypomnieć, obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Skawinie regulujące kwestie związane ze sprzedażą napojów alkoholowych tj.:
  • Uchwała Nr XLVI/621/18 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – link do uchwały: TUTAJ
  • Uchwałę Nr XLVI/623/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina – link do uchwały: TUTAJ  
  • Uchwałę Nr XLVI/622/18  w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych – link do uchwały_TUTAJ
  • Uchwała Nr XXXV/512/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/622/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalania zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych – link do uchwały TUTAJ

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią wymienionych powyżej uchwał,  a w szczególności z uchwałą w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych, aby starając się o nowe zezwolenie/a lokalizacja punktu sprzedaży/podawania napojów alkoholowych była zgodna z obowiązującymi przepisami.

 • Jednym z zadań własnych gminy wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych określonym w art. 13i oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Celem przeciwdziałania nielegalnej reklamie napojów alkoholowych na stronie internetowej Centrum Wspierania Rodziny link TUTAJ: został zamieszczony materiał edukacyjny dot. aspektów prawnych dot. reklamy i marketingu produktów alkoholowych przygotowanych przez organizatorów  kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu”. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, w którym między innymi omówiono kwestie powierzchni reklamowych, do których między innymi zalicza się strony internetowe, czy witryny sklepowe.
 • Mimo, iż zdecydowana większość przedsiębiorców przestrzega zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, to powtarzające się przypadki naruszania przepisów powodują uzasadnione skargi mieszkańców, a Burmistrza Miasta i Gminy Skawina obligują do wszczynania postępowań w sprawie cofnięcia zezwoleń. Aby uniknąć takich sytuacji, podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań mających na celu zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży oraz spożywania napojów alkoholowych, w szczególności działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu dla małoletnich znalazło się katalogu zadań do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

W związku z powyższym, informujemy, że na terenie gminy (w pięćdziesięciu wybranych punktach) w okresie od 1 sierpnia  do 25 sierpnia 2022 r. w godzinach od 9.00 do 18.00 odbędą się bezpłatne, terenowe szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych dotyczące m. innymi odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych. Szkolenie potrwa ok. 25 – 30 minut (w zależności od natężenia ruchu w sklepie) i prowadzone będzie przez upoważnionego trenera Ośrodka Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o pozytywne przyjęcie szkoleniowca i umożliwienie przeprowadzenie szkolenia. Trener zostawi w każdym punkcie sprzedaży napojów alkoholowych materiały oraz certyfikaty.

W razie pytań lub wątpliwości:

 • w zakresie przepisów dot. sprzedaży napojów alkoholowych, można kontaktować się z Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta  i Gminy Skawina – tel.  12 277 01 69.
 • w zakresie szkolenia terenowego można kontaktować się z Centrum Wspierania Rodziny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie – tel. 12 276 01 27.

Ponadto w II i IV kwartale b.r. planowane są kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzone przez Zespół Kontrolny powołany Zarządzeniem nr 100.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 7 marca 2019r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na wykonywanie działalności gospodarczej i wprowadzenia schematu procedury kontroli – link do Zarządzenia zawierającego schemat procedury kontroli TUTAJ. 

Kierując do Państwa niniejsze informacje liczymy, że działalność związana ze sprzedażą alkoholu będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w naszej gminie będzie coraz więcej odpowiedzialnych sprzedawców.

 

Małgorzata Kopeć | czwartek, 14 lipca 2022, 10:21
drukuj