Banner 4

O nas

Centrum Wspierania Rodziny jest placówką wpisaną w struktury organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Powstało z przekształcenia Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Kryzysie, który funkcjonował na terenie Skawiny od 1996 roku. Uroczyste otwarcie placówki miało miejsce w dniu 19 marca 2010r.

Centrum Wspierania Rodziny ma charakter międzyinstytucjonalny i wielospecjalistyczny. Jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia mieszkańcom Gminy Skawina dostępu do porad specjalistów wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Powstało z myślą o pomocy nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, ale także tym, którzy chcą wzmacniać się w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Świadczymy pomoc psychologiczną i terapeutyczną osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności życiowe np. uzależnienie lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy.

Centrum Wspierania Rodziny
ma charakter punktu konsultacyjnego

– pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym jednakże :

  • jego zadaniem nie jest terapia osób uzależnionych z uwagi na fakt, że leczenie jest prawnie zarezerwowane tylko dla zakładów opieki zdrowotnej (zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2277) leczenie odwykowe odbywa się wyłącznie na terenie zakładów lecznictwa odwykowego (publicznych bądź niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej wpisanych do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego w urzędzie wojewódzkim);
  • dlatego też sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia może być realizowane tylko w placówkach leczenia odwykowego i pomoc, jaką osoby te mogą otrzymać w punktach, jest niewystarczająca dla spełnienia wymogów prawa.