Banner 3

Czym się zajmujemy?

Zadania

 • Rozpoznanie i udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz pomocy psychologicznej osobom doświadczającym różnego typu kryzysów
 • Pomoc rodzicom wobec zjawiska niewydolności opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinom z ograniczoną przez sąd władzą wychowawczą
 • Poradnictwo prawno-społeczne (z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego) oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu w sprawie przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, alimentów, podziału majątku, zaprzeczenie ojcostwa itp.
 • Prowadzenie dyżurów telefonicznych w ramach projektu „Telefon Wsparcia”
 • Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
 • Dostarczanie informacji na temat choroby alkoholowej i innych uzależnień (w tym od narkotyków i mediów cyfrowych np. Internetu) i możliwościach podjęcia profesjonalnej terapii
 • Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego
 • Motywowanie osób uzależnionych od narkotyków do podjęcia leczenia i rehabilitacji w specjalistycznych placówkach
 • Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym w trakcie leczenia, jak również po jego zakończeniu
 • Udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym
 • Współpraca z innymi instytucjami mogącymi włączyć się w systemową i długofalową pomoc dla korzystających z usług Centrum Wspierania Rodziny
 • Inne zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Skawina.

Formy pomocy

 • Konsultacje psychologiczne
 • Konsultacje prawne
 • Konsultacje terapeuty uzależnień
 • Dyżur Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, doskonalące umiejętności i kompetencje wychowawcze dla rodziców
 • Grupa rodzinna Al.-Anon „Vita Rosa”
 • Grupa samopomocowa Anonimowych Alkoholików „AQUA VITA”
 • Stowarzyszenie Abstynenckie ALAM
 • Inne grupy wsparcia np. dla osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – w zależności od potrzeb
 • „Telefon wsparcia” – zapewniający osobom (w tym dzieciom i młodzieży) znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, pomocy psychologicznej na zasadzie szybkiego kontaktu z osobą fachową, w sposób intymny i nieformalny