Banner 3

Czym się zajmujemy?

 1. Zadania
  • Rozpoznanie i udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz pomocy psychologicznej osobom doświadczającym różnego typu kryzysów
  • Pomoc rodzicom wobec zjawiska niewydolności opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinom z ograniczoną przez sąd władzą wychowawczą
  • Poradnictwo prawno-społeczne (z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego) oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu w sprawie przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, alimentów, podziału majątku, zaprzeczenie ojcostwa itp.
  • Prowadzenie dyżurów telefonicznych w ramach projektu „Telefon Wsparcia”
  • Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
  • Dostarczanie informacji na temat choroby alkoholowej i innych uzależnień (w tym od narkotyków i mediów cyfrowych np. Internetu) i możliwościach podjęcia profesjonalnej terapii
  • Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego
  • Motywowanie osób uzależnionych od narkotyków do podjęcia leczenia i rehabilitacji w specjalistycznych placówkach
  • Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym w trakcie leczenia, jak również po jego zakończeniu
  • Udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym
  • Pomoc psychiatryczna i terapia osób cierpiących na choroby psychiczne, zaburzenia afektywne, psychozy na podłożu organicznym oraz zespoły otępienne
  • Współpraca z innymi instytucjami mogącymi włączyć się w systemową i długofalową pomoc dla korzystających z usług Centrum Wspierania Rodziny
  • Inne zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Skawina.
 2. Formy pomocy
  • Konsultacje psychologiczne
  • Konsultacje prawne
  • Konsultacje terapeuty uzależnień
  • Dyżur Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego dla osób cierpiących na choroby psychiczne. Praca Zespołu koncentruje się na trzech różnych rodzajach oddziaływań – opiece domowej, opiece ambulatoryjnej, oraz kontakcie z najbliższym otoczeniem pacjentów, szczególnie ich rodzinami – Zespół Leczenia Środowiskowego wpisany jest w struktury Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
  • Psychoterapia indywidualna
  • Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, doskonalące umiejętności i kompetencje wychowawcze dla rodziców
  • Grupa rodzinna Al.-Anon „Vita Rosa”
  • Grupa samopomocowa Anonimowych Alkoholików „AQUA VITA”
  • Stowarzyszenie Abstynenckie ALAM
  • Inne grupy wsparcia np. dla osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – w zależności od potrzeb
  • „Telefon wsparcia” – zapewniający osobom (w tym dzieciom i młodzieży) znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, pomocy psychologicznej na zasadzie szybkiego kontaktu z osobą fachową, w sposób intymny i nieformalny