Banner 1

Dotychczasowa działalność

Centrum Wspierania Rodziny, powstało z przekształcenia Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Kryzysie, który funkcjonował na terenie Skawiny od 1996 roku. Uroczyste otwarcie miało miejsce w dniu 19 marca 2010r. Placówka świadczy bezpłatnie usługi psychologiczne, doradztwo prawne, terapeutyczne osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności życiowe.

Oprócz świadczonych usług Centrum Wspierania Rodziny stanowi miejsce realizacji wielu zadań wynikających między innymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2010 – 2015 w tym wielu kampanii profilaktycznych, takich jak „Postaw na rodzinę”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”, STOP18” i innych. W związku z tym, w placówce realizowane są liczne projekty, które mają na celu poszerzenie wiadomości i umiejętności ich uczestników. Poniżej, w skrócie, przedstawiamy wybrane przedsięwzięcia, realizowane w naszej placówce.

„Szkolenie Sprzedawców wyrobów tytoniowych” – projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Skawina i Straż Miejską w Skawinie. Celem warsztatów było przypomnienie sprzedawcom wyrobów tytoniowych o obowiązującym prawie oraz udzielenie wskazówek o przestrzeganiu zakazu sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych nieletnim.

„Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy” – (2 edycje) prowadzone przez Iwonę Annę Wiśniewską – eksperta w programie Telewizji TVN „Rozmowy w toku”. W spotkaniach uczestniczyły mieszkanki Gminy Skawina. Na spotkaniach poruszane były zagadnienia dot. rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy, jak pomóc sobie i innym, którzy doznają przemocy.

„Szkoła dla rodziców” – (2 edycje) to projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczną w Skawinie. Celem warsztatów było wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się. Została rozbudzona w nich potrzeba doskonalenia wiedzy i umiejętności wychowawczych.

„Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” – dyżur pełniony przez przedstawicieli: Straży Miejskiej, Komisariatu Policji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii. W trakcie dyżuru, udzielano porad o uprawieniach przysługującym osobom pokrzywdzonym oraz ofiarom przestępstw.

„Warsztaty psychoedukacyjne dla kobiet – „Jak kochać siebie i być kochanym – czyli jak zbudować poczucie własnej wartości” prowadzone przez Panią Iwonę Annę Wiśniewską – pedagoga, psychologa, Dyrektora Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie, oraz zaproszonych gości. W spotkaniach uczestniczki pracują nad szacunkiem dla samej siebie. Dla wielu kobiet to pierwszy w ich życiu krok na drodze do zbudowania poczucia własnej wartości.

„Bezalkoholowy bal karnawałowy” organizowany przez skawińską Grupę Anonimowych alkoholików „AQUA VITA” oraz Grupę Rodzinną AL. Anon „Vita Rosa” we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie. Bal odbył się w Dworku Skawińskim, w którym bawiło się ponad 130 anonimowych alkoholików i sympatyków życia na trzeźwo.

Centrum Wspierania Rodziny to miejsce spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, którego głównymi zadaniami jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Mając na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej przemocy, doskonalenie zasad współpracy pomiędzy służbami oraz skutecznej interwencji wobec przemocy w rodzinie w Centrum Wspierania Rodziny odbyło się „Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego” pt. „Przeciwdziałanie Przemocy w Środowisku Lokalnym” prowadzone przez Panią Iwonę Annę Wiśniewską – dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie.

W ramach współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie z Centrum Integracja w Krakowie w Centrum Wspierania Rodziny realizowany jest projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”. W związku z realizacją projektu odbył się cykl spotkań mających na celu przedstawienie założeń projektu dotyczącego poprawy dostępu do zatrudnienia niepracujących osób z niepełnosprawnością ruchową, obsługi osób niepełnosprawnych, profilaktyka z wypalenia zawodowego oraz zasad współpracy z Centrum Wspierania Rodziny. Uczestnicy spotkań mogli dowiedzieć się, jakimi ścieżkami najlepiej dotrzeć do pracodawców, jak przygotować dokumenty aplikacyjne oraz określić predyspozycje zawodowe. Prowadzący doradcy zawodowi i psycholog przeprowadzili szczegółową prezentację projektu, udzielili indywidualnych konsultacji z zakresu poradnictwa zawodowego oraz konsultacji psychologicznych. Ponadto omówione zostały zagadnienia związane z wizerunkiem osoby z niepełnosprawnością w odbiorze społecznym, a także kwestie dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnością, przybliżono uczestnikom problemy, na jakie w codziennym funkcjonowaniu mogą napotykać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz jak zachować się w kontaktach z nimi i jak przyjść im ze skuteczną i właściwą pomocą. Poruszono zagadnienie wypalenia zawodowego wśród osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi, przyczyny, diagnozę oraz sposoby zapobiegania temu zjawisku.

Również w ostatnim czasie odbyło się „Spotkanie Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Krakowie” – w którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Społecznej Rady ds. Osób niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Krakowie gdzie miedzy innymi gościła Pani V-ce Starosta Powiatu Krakowskiego Urszula Stochel. Celem spotkania było zapoznanie się z pracą i funkcjonowaniem Centrum Wspierania Rodziny. W trakcie spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna naszej placówki, dzielono się spostrzeżeniami jakie poczyniono od momentu uruchomienia CWR. Przedstawiono gościom zakres problemów, jakimi są dotknięci nasi klienci i jaką formę pomocy możemy im zaoferować. Z przybyłymi gośćmi wyraziliśmy gotowość współpracy, w wielu istotnych obszarach.

Powyżej przedstawiono skrótowo projekty i wydarzenia, realizowane w Centrum Wspierania Rodziny. W celu zapoznania się z kolejnymi wydarzeniami, które mamy zamiar zrealizować w naszej placówce, prosimy otworzyć podstronę Wiadomości.