Banner 5

Aktualności

Pierwsze miejsce dla Skawiny w konkursie ogólnopolskiej kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu”

W gminie Skawina od wielu lat w ramach realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowane są długofalowe działania zapewniające skuteczne przestrzeganie prawa w zakresie sprzedaży i reklamy napojów alkoholowych, kształtowania odpowiedzialnej ich konsumpcji i ograniczenia ich dostępności.

W tym miejscu warto nadmienić, że w dniu 24 stycznia 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie podsumowano ogólnopolską kampanię edukacyjną „Pozory mylą dowód nie”, w której brała udział Gmina Skawina. Spośród blisko 500 gmin wybrano dziesięć, które wykazały się największym zaangażowaniem w ograniczanie sprzedaży alkoholu. Wśród liderów dobrych praktyk znalazła się Gmina Skawina, która otrzymała tytuł „Odpowiedzialna Gmina” więcej TUTAJ.

Przez kolejne lata w dalszym ciągu podejmowano szereg działań profilaktycznych. W 2018 roku w Skawinie dokonano „przeglądu” lokalnych uchwał pod kątem potrzeby ograniczenia dostępności alkoholu i podjęto lokalną dyskusję na temat ich nowelizacji, co w konsekwencji doprowadziło do podjęcia nowych uchwał m.in. w zakresie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia ich sprzedaży. Powzięcie prac nad projektami uchwał było efektem możliwości i uprawnień, jakie dawała radom gmin znowelizowana ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym.  

Działania dotyczące ograniczenia spożycia alkoholu podejmowane przez samorząd gminy Skawina na przestrzeni ostatnich lat zostały w 2020 r. pozytywnie ocenione również przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Kontynuując działania w tym obszarze, w roku 2021 Gmina Skawina przystąpiła do kampanii edukacyjnej „Ogranicz dostępność alkoholu” zainicjowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowanej w Polsce w okresie od marca do 15 sierpnia 2021 r. Celem akcji było zwrócenie uwagi na kształtowanie polityki dostępności od alkoholu na lokalnym poziomie oraz zwrócenie uwagi a najskuteczniejsze działania i narzędzia jakim są ograniczenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu. W ramach kampanii na terenie Gminy Skawina zrealizowano między innymi działania zarówno te określone przez organizatorów akcji, jak i przeprowadzono dodatkowe inicjatywy prowadzone przez Centrum Wspierania Rodziny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, m. innymi:

  • na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, oficjalnym fanpage ’u Gminy Skawina na portalu społecznościowym Faceebook zamieszczono informacje prasowe o kampanii, materiały informacyjne nt. „Reklamy, marketingu związanego z alkoholem – aspekty prawne”; – więcej TUTAJ.
  • przekazano Radnym Rady Miejskiej w Skawinie publikację „Ogranicz dostępność alkoholu. Zadania samorządu gminnego w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz przeciwdziałania nielegalnej reklamie świetle przepisów prawnych oraz aktualnych badań naukowych. Poradnik dla radnych”;
  • przeprowadzono szkolenie Zespołu Kontrolującego placówki prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nt. „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych”;
  • zrealizowano szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu nielegalnej promocji i reklamy w ramach usługi edukacyjno – szkoleniowej „Szkolenie terenowe sprzedawców wraz z badaniem „Zakup kontrolowany – Tajemniczy Klient”, w 50 punktach sprzedaży napojów alkoholowych w terminie od 5 lipca 2021 r. do 15 sierpnia 2021 r.;
  • wystosowano Apel Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z okazji Dnia Dziecka – więcej TUTAJ;
  • przeprowadzane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Straż Miejską w Skawinie kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kontroli oraz obowiązującym z tym zakresie Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina;
  • Burmistrz Miasta i Gminy Skawina wystosował do sprzedawców napojów alkoholowych list zawierający informacje dotyczące konsekwencji naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Informacje te również opublikowano na stronach internetowych – więcej TUTAJ. 

Organizatorzy kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu” przygotowali konkurs dla gmin, w którym wzięła udział Gmina Skawina. W przygotowanej aplikacji konkursowej wskazano i opisano podejmowane w gminie działania w ramach akcji jak również te prowadzone w latach wcześniejszych. Wskazano i opisano dotychczasowe rozwiązania prawne obowiązujące w Gminie Skawina, a mające na celu ograniczenie dostępności alkoholu.

Kapituła konkursowa przyznała pierwsze miejsce w konkursie Gminie Skawina jak czytamy w podsumowaniu konkursu:

 „Za bardzo duże zaangażowanie na rzecz kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu”. Przedstawiciele gminy dołożyli wszelkich starań, aby o kampanii poinformować lokalną społeczność” osoby decyzyjne, w tym radnych. Materiały merytoryczne przygotowane na rzecz kampanii pojawiły się zarówno w lokalnych mediach, social mediach, na stronach administrowanych przez gminę, ale również trafiły do radnych odpowiadających za tworzenie prawa miejscowego. Ponadto gmina dokonała działania ponad te wymagane w konkursie, tzn. przejrzała obowiązujące uchwały związane z wydawaniem zezwoleń na alkohol oraz ograniczaniem jego dostępności w godzinach nocnych. Warto dodać, że działania te trwają w gminie Skawina od dłużnego czasu, a przystąpienie gminy do kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu” i wzięcie udziału w konkursie dodatkowo wzmocniło przekaz, który jest kierowany do lokalnej społeczności tej gminy od kilku lat”.

 

 

Małgorzata Kopeć | środa, 1 grudnia 2021, 13:48
drukuj