Banner 5

Aktualności

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

7 lipca 2011r. w siedzibie Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, powołanego Zarządzeniem Nr 111/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 czerwca 2011 r. i działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu wchodzą reprezentanci: Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, Komisariatu Policji w Skawinie, Straży Miejskiej w Skawinie, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Wieliczce, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, Pogotowia Ratunkowego w Skawinie, Przychodni Zdrowia Skawina Sp. z o.o., Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Kruszynki”.

Zespół Interdyscyplinarny będzie realizował zadania określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2010- 2015 przyjęte Uchwałą Nr XLII/416/2010 Rady Miejskiej  w Skawinie z dnia 31 marca 2010r.

Główne zadania powołanego Zespołu to: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu a także innych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy      w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybrano Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Zespołu. Omówiono zadania Zespołu, wstępny harmonogram prac i tematykę szkoleń. Wśród najważniejszych kwestii do wypracowania przez Zespół ujęto zasady i procedury współpracy pomiędzy instytucjami pomocowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Omówiono zasady pracy grup roboczych, które bezpośrednio będą uczestniczyły w rozwiązywaniu problemów w rodzinach dotkniętych przemocą. Poruszono również kwestie poradnictwa dla osób i rodzin dotkniętych przemocą i uruchomienia z dniem 11 lipca 2011r. dodatkowych dyżurów pełnionych przez psychologów w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie. Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano na wrzesień 2011r.

Źródło: Profilaktyka uzależnień

 

Galeria:

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:55
drukuj