Banner 4

Aktualności

Program dla dzieci z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji za nami!

W ramach współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w okresie od 2 do 30 października 2017r. realizowano Program Cyklu „Zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Skawina z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji” prowadzonych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w ramach Programu „Bezpieczny Powiat Krakowski”.

Celem głównym programu było: przeciwdziałanie agresji i przemocy w rodzinie oraz innym zachowaniom ryzykownym wśród wybranej grupy dzieci i młodzieży, wynikających ze źle zinternalizowanych norm społecznych. W/w cel był zrealizowany poprzez udział w zajęciach warsztatowych mających na celu edukację w zakresie prawidłowych norm społecznych oraz prezentacje pozytywnych wzorców nawiązywania relacji  poprzez  nawiązywanie pozytywnych relacji między uczestnikami programu oraz psychoedukację.

Cykl zajęć obejmował 5 spotkań, które odbywały się w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie 1 raz w tygodniu przez 4 h dydaktyczne.

Wsparciem zostało objętych 10 dzieci z gminy Skawina – dzieci klientów MGOPS w Skawinie.

Wyrażamy nadzieję, że realizacja przedmiotowego projektu przyniosła wiele korzyści młodym mieszkańcom gminy Skawina  a zdobyta wiedza i umiejętności wpłyną na rozwój kompetencji społecznych, które  w efektywny sposób wprowadzą w życie codzienne.

Małgorzata Kopeć | środa, 20 grudnia 2017, 14:38
drukuj