Banner 5

Aktualności

Projekt pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy” – edycja II

Plakat przedstawia barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz informację o dofinansowaniu projektu pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy – edycja II” ze środków budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Kwota dofinansowania wynosi: 70 490,00 zł. Całkowita wartość projektu 119 680,00 zł

Gmina Skawina przystąpiła do realizacji projektu pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy”– edycja II realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na rok 2022.

Głównym założeniem projektu jet wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami/instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie, poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz wzrost świadomości mieszkańców (w tym cudzoziemców) na temat zjawiska występowania i skutków stosowania przemocy w rodzinie.

W ramach projektu będzie realizowane 5 zadań:

  1. Sporządzenie pogłębionej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie i przemocy występującej w grupie rówieśniczej i w środowisku szkolnym.
  2. Rozwój i wzmocnienie działalności zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych poprzez organizację 2 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  3. Rozwój poradnictwa specjalistycznego – dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Psychoterapeuty – Seksuologa w Centrum Wspierania Rodziny, dyżur psychologa w Centrum Wspierania Rodziny z możliwością korzystania przez cudzoziemców
  4. Otwarte spotkania edukacyjno – informacyjne dla mieszkańców w gminy w tym dla cudzoziemców. Celem spotkań będzie edukacja w zakresie rozpoznawania
  5. Organizacja konferencji której celem będzie m.in. poprawa jakości usług i pomocy świadczonej na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie, podniesienie kompetencji zawodowych osób realizujących zadania w tym obszarze ale również omówienie wyników opracowanej pogłębionej diagnozy lokalnej, omówienie zagadnień dotyczących przemocy dotyczących przeciwdziałaniu krzywdzeniu i złemu traktowaniu dzieci, przemocy w internecie.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 119 680,00 zł, z tego kwota 70 490,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji ze środków budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, kwota 49 190,00 zł zostanie sfinansowana ze środków własnych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

źródło. PSZ

Maria Żyła | piątek, 24 czerwca 2022, 10:45
drukuj