Banner 5

Aktualności

Za nami szkolenia „Praca ze sprawcą przemocy”

W dniach 26 i 28 kwietnia br. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie zrealizowano dwie edycje szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Praca ze sprawcą przemocy” .

Szkolenie o charakterze doskonalącym miało na celu wzmocnienie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych osób pracujących z rodzinami uwikłanymi w przemoc, w szczególności osób pracujących ze sprawcami przemocy. W warsztatach wzięło udział 29 osób przedstawicieli: Centrum Wspierania Rodziny, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, Straży Miejskiej w Skawinie, Komisariatu Policji w Skawinie, „Przychodni Zdrowia” Skawina, Pogotowia Opiekuńczego w Skawinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie, Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Rzozowie, Nr 1 w Skawinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzęcinie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie, Przedszkoli Samorządowych Nr 1, Nr 2 i Nr 6 w Skawinie, Katolickiego Przedszkola w Skawinie, Fundacji Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie oraz Fundacji Inkluzja – Edukacja Włączająca w Skawinie.

Prowadząca warsztaty Alina Ulman – specjalistka pracy ze sprawcami przemocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, koordynatorka i realizatorka Programu Korekcyjno – Edukacyjnego, interwentka kryzysowa w pierwszej części szkolenia przybliżyła teoretyczne podstawy pracy z osobą wobec której jest podejrzenie,  że stosuje przemoc. Z kolei w części wykładowo – warsztatowej poruszane były zagadnienia związane z motywowaniem do zmiany, dialogiem motywującym i techniką bsft, pracą z oporem. Przybliżono także modele pracy z osobą stosującą przemoc. Ostatnia część zajęć warsztatowych obejmowała uwarunkowania przemocy,  rozmowy z osobą stosującą przemoc – diagnozę i formy pomocy.

Potrzeba realizacji szkoleń wynikała miedzy innymi z przeprowadzonej w 2021 roku diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzonej na terenie gminy w ramach projektu „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy” i były efektem współpracy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Centrum Wspierania Rodziny z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skawinie, a jego realizatorem była firma „Synergia Wsparcie i Edukacja” Katarzyna Wojtanowicz z Bodzanowa.

Koszty szkolenia pokryte zostały przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Źródło: CWR

 

 

Małgorzata Kopeć | środa, 4 maja 2022, 14:05
drukuj