Banner 2

Aktualności

Zaproszenie do Programu Aktywizacji Zawodowo-Edukacyjnej

Fundacja SUSTINAE zaprasza do udziału w projekcie „Aktywna przyszłość. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 roku życia zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego”.

O PROJEKCIE

Fundacja Sustinae w okresie 1 października 2018 roku – 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt „Aktywna przyszłość. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych do 29 r.ż., zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

FORMY WSPARCIA

 • Diagnoza i opracowanie Indywidualnego Planu Działań: 4 godz../os.
 • Doradztwo zawodowe: 5 godz./os.
 • Poradnictwo psychologiczne: 8 godz./os. dla 6 os.
 • Pośrednictwo pracy
 • Trening umiejętności psychospołecznych – warsztaty grupowe
 • Trening zatrudnienia wspieranego dla 10 os.
 • Szkolenia zawodowe do 150 godz.
 • Trzymiesięczne płatne staże zawodowe, wynagrodzenie w wys. 1019,06 zł netto/m-c
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 • Refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi w kwocie 415,6 zł na 3 m-ce
 • Uczestnicy szkoleń i staży będą mieli zagwarantowane stypendia oraz zwrot kosztów dojazdu.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do młodych osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub na umowach cywilnoprawnych, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), mieszkających na terenie województwa małopolskiego, które w ciągu ostatnich 2 lat:

 • opuściły pieczę zastępczą
 • opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • opuściły specjalne ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • zakończyły naukę w szkole specjalnej
 • opuściły zakład pracy chronionej
 • opuściły zakład karny lub areszt śledczy
 • opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich  
 • matki obecnie przebywające w domu samotnej matki.

NABÓR DO PROGRAMU

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze Fundacji Sustinae, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków lub zgłoszenia chęci udziału w projekcie telefonicznie: +48 883 340 209, na adres e-mail: rekrutacja@fundacjasustinae.org. Nabór trwa do wyczerpania miejsc w projekcie.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów formalnych tj. oświadczenie o opuszczeniu w ciągu 2 ostatnich lat instytucji pieczy zastępczej, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodki socjoterapii, zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, zakładu pracy chronionej, o przebywaniu w domu samotnej matki. W przypadku osób z niepełnosprawnością – aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny dokument.

O FUNDACJI

Fundacja Sustinae od 2012r. działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ostatnich latach zrealizowaliśmy projekty skierowane do zróżnicowanych grup odbiorców m.in. osób młodych do 29 r.ż., osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Stale współpracuje m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, instytucjami oświaty, uczelniami wyższymi, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie.

 

Link do informacji zamieszczonych na stronie Fundacji: TUTAJ.

 

Maria Żyła | poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 16:56
drukuj