Banner 1

Aktualności

Optymizmu można się nauczyć – tylko jak?

Jak radzić sobie ze stresem w sytuacji, gdy masz tylko kilka lub kilkanaście lat? Jak wspierać uczniów i jak rozpoznawać potrzebę pomocy? Te trudne zadania stoją przed nauczycielami w szkołach. By Im pomóc Centrum Wspierania Rodziny organizuje drugą edycję kursu Programem „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli uczniów w wieku 8 – 12 lat zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Skawina.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ideą i scenariuszami całego programu. Tematyka obejmuje: wprowadzenie do psychologii pozytywnej, kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; założenia teoretyczne i praktyczne programu oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest programem promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na zwiększenie psychospołecznych kompetencji u uczniów. Założenia programu opierają się na koncepcji psychologii pozytywnej M.P Selligmana oraz na koncepcji uważności (mindfulness). Program został wpisany na listę programów rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego PARPA, ORE, KBdPN.

Cel główny:

Rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem  i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie

Cele szczegółowe:

  • budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb,
  • uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych,
  • kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi,
  • rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności.

Termin warsztatów: (cz. 1) 18 marca 2020r. tj. środa, (cz. 2) 26 marca 2020r. tj. czwartek w godz. 9.00 – 14.30

Miejsce realizacji warsztatów: Centrum Wpierania Rodziny UMiG w Skawinie  ul. Ks. J. Popiełuszki 17.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz warunków uczestnictwa w warsztatach zostały przekazane do placówek oświatowych.  Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia na numer 12 276 34 10 lub osobiste przedłożenie w siedzibie Centrum Wspierania Rodziny  ul. Ks. J. Popiełuszki 17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2020r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Pytania dotyczące udziału w warsztatach prosimy kierować na numer  12 276 01 27.

Warsztaty są elementem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Małgorzata Kopeć | wtorek, 25 lutego 2020, 15:12
drukuj