Banner 2

Centrum Wpierania Rodziny

 

URZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIE
 Centrum Wspierania Rodziny
strona internetowa: www.cwr-skawina.pl
 
 
Małgorzata KOPEĆ – Kierownik
tel. 12 276 01 27
 
 
Maria ŻYŁA
tel. 12 12 276 34 10 – czynny w godz. 10.00 -20.00
 
 
siedziba biura:  32-050 Skawina, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 17
adres do  korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, Rynek 1
Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl

Do zadań Biura – Centrum Wspierania Rodziny należy w szczególności:

 1. Opracowywanie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, ich realizacja, koordynacja oraz sporządzanie sprawozdań i raportów z ich realizacji.
 2. Przeprowadzanie diagnozy problemów alkoholowych, narkomanii oraz problemów dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych.
 3. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Realizacja działań dotyczących zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
 5. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 6. Udzielanie porad i konsultacji prawno-społecznych z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu w sprawie przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, alimentów, podziału majątku, zaprzeczenie ojcostwa itp.
 7. Udzielanie porad i konsultacji dotyczących choroby alkoholowej i innych uzależnień (w tym od narkotyków i mediów cyfrowych np. Internetu) oraz możliwości ich leczenia.
 8. Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
 9. Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym oraz  osobom współuzależnionym w trakcie leczenia, jak również po jego zakończeniu.
 10. Prowadzenie akcji informacyjnej na temat ruchów samopomocowych i pomoc w organizowaniu i prowadzeniu grup wsparcia oraz pomocy terapeutycznej.
 11. Wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 12. Współpraca z jednostkami oświatowymi, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród młodzieży, dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 13. Wdrażanie i przeprowadzanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz propagowanie zdrowego stylu życia.