Banner 5

Pełnomocnik ds. uzależnień

Pełnomocnik Burmistrza
ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
i Zapobiegania Narkomanii

mgr Małgorzata Kopeć

adres siedziby Pełnomocnika:
CENTRUM WSPIERANIA RODZINY

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
 tel. 12 276 01 27
www.cwr-skawina.pl
adres korespondencyjny:
Urząd Miasta i Gminy  w Skawinie
32-050 Skawina, Rynek 1

GODZINY PRACY

 • Poniedziałek od godz. 8:00 – do godz. 17:00
 • Wtorek od godz. 7:30 – do godz. 15:30
 • Środa od godz. 7:30 – do godz. 15:30
 • Czwartek od godz. 7:30 – do godz. 15:30
 • Piątek od godz. 7:30 – do godz. 14:30

ZAKRES  DZIAŁANIA

Do zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii należy w szczególności:

 1. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
  1) przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  2) przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi projektu preliminarza finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdania z jego realizacji;
  3) realizacja zadań oraz koordynacja działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy 
  z Biurem ds. Rodziny;
  4) sporządzanie na podstawie ankiety opracowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawozdania z działalności 
  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  5) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2.   W zakresie przeciwdziałania narkomanii:
  1) przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz z preliminarza finansowego na jego realizację;
  2) realizacja zadań oraz koordynacja działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Biurem ds. Rodziny;
  3) przygotowanie projektu raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w celu przedłożenia Radzie Miejskiej;
  4) sporządzenie na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii sprawozdania z realizacji działań wynikających 
  z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 3. Przeprowadzanie diagnozy problemów alkoholowych i narkomanii.
 4. Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 5. Wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 6. Współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród młodzieży, dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 7. Wdrażanie i przeprowadzanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 8. Organizowanie i koordynowanie działań oraz współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie.
 9. Organizowanie i koordynowanie działalności Centrum Wspierania Rodziny ul. Popiełuszki 17 w Skawinie.
 10. Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii realizuje zadania będące w jego kompetencji w ścisłej współpracy z Biurem ds. Rodziny.
 11. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.