Banner 2

Pomoc i porada

CENTRUM WSPIERANIA RODZINY
ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 34 10
www.cwr-skawina.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 20.00

Centrum Wspierania Rodziny ma charakter międzyinstytucjonalny i wielospecjalistyczny. Jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia mieszkańcom Gminy Skawina dostępu do porad specjalistów wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Powstało z myślą o pomocy nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, ale także tym, którzy chcą wzmacniać się w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Placówka świadczy pomoc psychologiczną osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności życiowe np. uzależnienie lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy.
Centrum Wspierania Rodziny funkcjonuje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wszelka pomoc i porady udzielane są bezpłatnie !!!

Zadania
Rozpoznanie i udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz pomocy psychologicznej osobom doświadczającym różnego typu kryzysów
– Pomoc rodzicom wobec zjawiska niewydolności opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinom z ograniczoną przez sąd władzą wychowawczą
– Poradnictwo prawno-społeczne (z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego) oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu w sprawie przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, alimentów, podziału majątku, zaprzeczenia ojcostwa itp.
– Współpraca z innymi instytucjami mogącymi włączyć się w systemową i długofalową pomoc dla korzystających z usług Centrum Wspierania Rodziny
– Prowadzenie Telefonu Wsparcia – udzielanie pomocy psychologicznej przez telefon
– Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
– Dostarczanie informacji na temat choroby alkoholowej i innych uzależnień (w tym od narkotyków i mediów cyfrowych np. Internetu) i możliwościach podjęcia profesjonalnej terapii
– Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego
– Motywowanie osób uzależnionych od narkotyków do podjęcia leczenia i rehabilitacji w specjalistycznych placówkach
– Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym w trakcie leczenia, jak również po jego zakończeniu
– Udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym

Formy pomocy
– Konsultacje psychologiczne
– Konsultacje prawne
– Konsultacje terapeuty uzależnień
– Dyżur Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Grupa Rodzinna Al.-Anon „Vita Rosa”
– Grupa samopomocowa Anonimowych Alkoholików „AQUA VITA”
– Stowarzyszenie Abstynenckie ALAM
– „Telefon Wsparcia” zapewniający osobom (w tym dzieciom i młodzieży) znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, pomocy psychologicznej na zasadzie szybkiego kontaktu z osobą fachową, w sposób intymny i nieformalny
– Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Informacje dotyczące dyżurów specjalistów udzielane są pod numerem telefonu 12 276 34 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 20.00.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Centrum Wspierania Rodziny
ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
wtorek 16.00 – 19.00
tel./fax. 12 276 34 10 wew. 14
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych między innymi podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 21 37
e-mail: mgops@skawina.net, sr@skawina.net
www.mgops.skawina.net

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Skawinie
ul. Kościuszki 10 (dawniej ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 38 40 – sekretariat, rejestracja
e-mail: poradniaskawina@interia.pl
http://poradniaskawina.w.interia.pl

 

Grupa Anonimowych Alkoholików AQUA VITA
Centrum Wspierania Rodziny
ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
poniedziałek 18.00 – 20.00
miting otwarty: pierwszy poniedziałek miesiąca
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

 

Grupa Rodzinna Al.-Anon „VITA ROSA”
Centrum Wspierania Rodziny
ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
środa 18.00 – 20.00
miting otwarty: pierwsza środa miesiąca
Grupa Rodzinna Al.-Anon jest wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieje ona w tym celu, aby rozwiązać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.

 

Stowarzyszenie Abstynenckie ALAM
Centrum Wspierania Rodziny
ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 34 10 wew. 11
sobota i niedziela 16.00 – 20.00

 

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Węgierska 5, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 85 29
e-mail: kontakt@sds-skawina.pl
www.sds-skawina.pl

 

Fundacja Dar Serca
Rynek 12, 32-050 Skawina
tel. 12 291 01 83
e-mail: darsercaskawina@interia.pl
www.darserca.skawina.net

 

Jadłodajnia dla ubogich   Ks. Walentego Troski
przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

ul. Kilińskiego 1a, 32-050 Skawina
tel. 12 276 84 56
e-mail: anna.motyl@interia.eu