Banner 3

Pomoc i porada

CENTRUM WSPIERANIA RODZINY
ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 34 10
www.cwr-skawina.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 20.00

Centrum Wspierania Rodziny ma charakter międzyinstytucjonalny i wielospecjalistyczny. Jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia mieszkańcom Gminy Skawina dostępu do porad specjalistów wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Powstało z myślą o pomocy nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, ale także tym, którzy chcą wzmacniać się w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Placówka świadczy pomoc psychologiczną osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności życiowe np. uzależnienie lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy.
Centrum Wspierania Rodziny funkcjonuje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wszelka pomoc i porady udzielane są bezpłatnie !!!

Zadania
Rozpoznanie i udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz pomocy psychologicznej osobom doświadczającym różnego typu kryzysów
– Pomoc rodzicom wobec zjawiska niewydolności opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinom z ograniczoną przez sąd władzą wychowawczą
– Poradnictwo prawno-społeczne (z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego) oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu w sprawie przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, alimentów, podziału majątku, zaprzeczenia ojcostwa itp.
– Współpraca z innymi instytucjami mogącymi włączyć się w systemową i długofalową pomoc dla korzystających z usług Centrum Wspierania Rodziny
– Prowadzenie Telefonu Wsparcia – udzielanie pomocy psychologicznej przez telefon
– Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
– Dostarczanie informacji na temat choroby alkoholowej i innych uzależnień (w tym od narkotyków i mediów cyfrowych np. Internetu) i możliwościach podjęcia profesjonalnej terapii
– Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego
– Motywowanie osób uzależnionych od narkotyków do podjęcia leczenia i rehabilitacji w specjalistycznych placówkach
– Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym w trakcie leczenia, jak również po jego zakończeniu
– Udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym

Formy pomocy
– Konsultacje psychologiczne
– Konsultacje prawne
– Konsultacje terapeuty uzależnień
– Dyżur Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Grupa Rodzinna Al.-Anon „Vita Rosa”
– Grupa samopomocowa Anonimowych Alkoholików „AQUA VITA”
– Stowarzyszenie Abstynenckie ALAM
– „Telefon Wsparcia” zapewniający osobom (w tym dzieciom i młodzieży) znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, pomocy psychologicznej na zasadzie szybkiego kontaktu z osobą fachową, w sposób intymny i nieformalny
– Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Informacje dotyczące dyżurów specjalistów udzielane są pod numerem telefonu 12 276 34 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 20.00.

 

TELEFON WSPARCIA CENTRUM WSPIERANIA RODZINY
tel. 12 270 00 26
czynny od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Centrum Wspierania Rodziny
ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
wtorek 16.00 – 19.00
tel./fax. 12 276 34 10 wew. 14
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych między innymi podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 21 37
e-mail: mgops@skawina.net, sr@skawina.net
www.mgops.skawina.net

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Skawinie
ul. Kościuszki 10 (dawniej ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 38 40 – sekretariat, rejestracja
e-mail: poradniaskawina@interia.pl
http://poradniaskawina.w.interia.pl

 

Grupa Anonimowych Alkoholików AQUA VITA
Centrum Wspierania Rodziny
ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
poniedziałek 18.00 – 20.00
miting otwarty: pierwszy poniedziałek miesiąca
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

 

Grupa Rodzinna Al.-Anon „VITA ROSA”
Centrum Wspierania Rodziny
ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
środa 18.00 – 20.00
miting otwarty: pierwsza środa miesiąca
Grupa Rodzinna Al.-Anon jest wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieje ona w tym celu, aby rozwiązać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.

 

Stowarzyszenie Abstynenckie ALAM
Centrum Wspierania Rodziny
ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 34 10 wew. 11
sobota i niedziela 16.00 – 20.00

 

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Węgierska 5, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 85 29
e-mail: kontakt@sds-skawina.pl
www.sds-skawina.pl

 

Fundacja Dar Serca
Rynek 12, 32-050 Skawina
tel. 12 291 01 83
e-mail: darsercaskawina@interia.pl
www.darserca.skawina.net

 

 

 

Jadłodajnia dla ubogich   Ks. Walentego Troski
przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

ul. Kilińskiego 1a, 32-050 Skawina
tel. 12 276 84 56
e-mail: anna.motyl@interia.eu