Aktualności

Program „Archipelag Skarbów” w SP 4

W dniach od 15 do 20 września 2022 roku, w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 oraz współpracy z Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, zrealizowany został program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Program „Archipelag skarbów” jest programem profilaktyki zintegrowanej, skierowanym do młodzieży w wieku 14-16 lat, opartym na badaniach naukowych, posiadającym rekomendacje:

 • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii
 • Ośrodka Rozwoju Edukacji
 • Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Dzięki szerokiemu zakresowi interesujących treści, program odegrał ważną rolę  w pracy wychowawczej  z młodzieżą szkolną. Stanowi cenną i skuteczną pomoc w przeciwdziałaniu zachowaniom problemowym i ryzykownym młodzieży. 

Dnia 15 września w spotkaniu informacyjnym  wzięli udział rodzice uczniów klas VIII, wraz z wychowawcami klas VIII, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z celami, założeniami  i przebiegiem programu oraz wybranymi wynikami badań, które wyraźnie pokazują chroniącą rolę rodziców i innych pozytywnych dorosłych w życiu ich dzieci.

Z kolei 20 września zrealizowano moduł dla Rady Pedagogicznej Szkoły, w którym udział wzięło 25 nauczycieli. W ramach spotkania zaprezentowane były cele  i treści programu „Archipelag Skarbów” oraz wyniki badań nad jego skutecznością. Omówiono również wyniki badań nad młodzieżą, z uwzględnieniem najważniejszych czynników chroniących i czynników ryzyka zachowań problemowych młodzieży. Prowadzący przedstawili wybrane aspekty wiedzy dotyczącej skutecznych strategii w profilaktyce młodzieżowej, a także wiedzę dotyczącą znaczenia poziomów oddziaływania profilaktycznego i wychowawczego dla skuteczności zmiany zachowań młodzieży. Omówiono sposoby zastosowania tej wiedzy w codziennej pracy wychowawczej i profilaktycznej pracowników szkoły. W czasie szkolenia podkreślono znaczenie odwoływania się do mocnych stron i pozytywnych cech – zarówno pojedynczych uczniów, jak i całych zespołów klasowych.

W czasie realizacji programu z młodzieżą w dniach 19 i 20 września trenerzy przedstawili elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania. W sposób jasny pokazano, że oswajanie wewnętrznych sił jest możliwe tylko wtedy, gdy żyje się na trzeźwo. Zaproszenie do swojego życia w wieku nastoletnim alkoholu, narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych powoduje zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych. W sposób bardzo wyraźny przedstawiono wiedzę na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. Ukazano siłę presji rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią w relacjach z innymi. Uczniowie słuchali trenerów  z uwagą, brali aktywny udział w programie.

W trakcie każdej części programu, w której brała udział 58 osobowa grupa uczniów, prowadzone były ćwiczenia aktywizujące. Treści programu ilustrowane były świadectwami zdrowego stylu życia realizatorów oraz osób znanych z mediów,  którzy w swoim życiu kierowali się szacunkiem do drugiego człowieka, bezinteresowną pomocą osobom potrzebującym. Od wielu lat rozwijają  swoje pasje i są szczęśliwymi ludźmi.

Program w dużym stopniu przyczynił się do refleksji młodzieży nad „drogą do realizacji marzeń, miłości i osobistego szczęścia”. Trenerzy z pomocą młodzieży starali się odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

 • Jak budować szczęśliwe życie?
 • Co może dać człowiekowi prawdziwe i trwałe szczęście?
 • Jak budować więzi z innymi?
 • Czy warto mieć marzenia i pasje?
 • W jaki sposób okazywać szacunek?
 • Jakie są różne rodzaje miłości?
 • W jaki sposób kierować swoją seksualnością, by była częścią miłości, a nie źródłem zranień?
 • Jaka musi być miłość, by dawała człowiekowi szczęście?

Ważne przesłanie, wynikające z programu jest takie, że każdy człowiek jest „gwiazdą”. Podobnie jak gwiazda ma pięć ramion, tak człowiek składa się z: ciała, uczuć, rozumu, sfery wartości i więzi. Ważne jest, by młody człowiek był świadomy swojego ciała, wiedział co mówią jego uczucia, ale w swoich wyborach kierował się przede wszystkim sferą rozumu i sferą wartości, w sytuacjach próby postępował zgodnie ze swoimi zasadami.

Życie człowieka jest nieustanną podróżą i od nas samych zależy, czy dotrzemy do upragnionego celu, jakim jest szczęście. Niezwykłą pomocą w tej drodze są przewodnicy. Rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, dalsza rodzina, nauczyciele, trenerzy sportowi, wykładowcy – to jedynie mały wycinek długiej listy. Bardzo trudno spotkać przewodnika idealnego, każdy człowiek dorosły ma zarówno zalety, jak i wady , ale jednocześnie każdy z nich może wskazać jakąś część mapy do wielkiego skarbu – osobistego szczęścia.

Życzymy naszej młodzieży, by odnaleźli swój skarb i stawali się dobrymi przewodnikami dla innych!

Małgorzata Kopeć | wtorek, 18 października 2022, 08:47
drukuj