Banner 4

Aktualności

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych za nami!

Mając na celu podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz przestrzeganie prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Skawina, w dniu 18 czerwca 2019r. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie odbyły się dwa szkolenia z zakresu „zasad sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych”.

W pierwszym spotkaniu, które zorganizowane było w godzinach przedpołudniowych wzięło udział 13 osób – przedstawicieli: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straży Miejskiej w Skawinie, Komisariatu Policji w Skawinie oraz Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Realizator spotkania Pan Mariusz Nawrot – prawnik, Kierownik Referatu Obrotami Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta i Krakowa, współpracujący między innymi z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach,  omówił między innymi zarys procedury administracyjnej związanej z wydawaniem zezwoleń. Szczególną uwagę zwrócił na zagadnienia związane z zasadami i warunkami prowadzenia sprzedaży alkoholu oraz kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez uprawnione służby.  

Z kolei od godziny 16.00 realizowane było szkolenie adresowane do sprzedawców napojów alkoholowych, celem którego było promowanie takich postaw wśród właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców alkoholu, które pomagają w przestrzeganiu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Realizator szkolenia omówił procedurę wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jak również zasady i warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, do których przestrzegania są zobowiązani przedsiębiorcy, a także przesłanki cofnięcia zezwolenia. Ponadto omówiono kwestie związane z kontrolami punktów sprzedaży alkoholu, jak również obowiązujące na terenie gminy uchwały przyjęte w dniu 29 sierpnia 2018r. przez Radę Miejską w Skawinie, a dotyczące ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, maksymalnej liczby zezwoleń czy też usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W spotkaniu, do udziału, w którym zostali zaproszeni sprzedawcy oraz właściciele wszystkich punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy (ok. 120 punktów) wzięła udział 9 osobowa grupa osób. Organizatorzy bardzo dziękują zainteresowanym przedsiębiorcom i sprzedawcom za obywatelską postawę, poświęcony czas i udział w szkoleniu.

Szkolenia rozpoczęły kampanię, w ramach której zostaną również przeprowadzone kontrole w placówkach handlowych oraz lokalach gastronomicznych funkcjonujących na terenie gminy Skawina przez uprawnione służby.

Organizatorem spotkań, stanowiących element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było Biuro Centrum Wspierania Rodziny UMiG w Skawinie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie. Po przeprowadzonych zajęciach uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział ·w szkoleniu.

 

Przypomnijmy konsekwencje naruszenia obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 1. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, najważniejsze zasady sprzedaży alkoholu to:
  – zakaz sprzedaży alkoholu osobom do lat 18,
  – zakaz sprzedaży alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że są w stanie nietrzeźwości,
  – zakaz sprzedaży alkoholu na kredyt lub pod zastaw.
  Naruszenie powyższych przepisów stanowi przestępstwo, ścigane w postępowaniu karnym przez Policję (art. 43 ustawy), a ponadto jest podstawą do cofnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholu (art.18 ust. 10 pkt 1 ustawy). Należy podkreślić, że przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może starać się o nowe zezwolenie dopiero po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu (art. 18 ust. 11 ustawy).
 2. Należy również zwrócić szczególną uwagę, aby sprzedaż alkoholu w sklepie lub lokalu nie powodowała zakłócenia ciszy nocnej lub porządku publicznego. Podstawą do cofnięcia zezwoleń jest bowiem dwukrotne w ciągu ostatnich 6 miesięcy udokumentowane zakłócanie porządku publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu przez dany punkt, o ile przedsiębiorca nie zawiadamia stosownych instytucji o zgłoszeniach (art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy). Innymi słowy, należy zgłaszać na Policję lub do Straży Miejskiej przypadki zakłócania porządku publicznego przez klientów sklepu/lokalu gastronomicznego, gdyż w przeciwnym przypadku takie interwencje mogą być podstawą do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W takich sytuacjach, należy korzystać z następujących numerów telefonów: Policja – bezpłatny nr alarmowy 997 lub 112, Straż Miejska – 12 276 29 73.
 3. Informujemy, o prowadzonych kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych, dokonywanych przez upoważnione służby. Kontrole mogą być również przeprowadzone przez przedstawicieli organów skarbowych, w szczególności pod kontem prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Złożenie fałszywego oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu jest również podstawą do cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy).
 4. Pragniemy również przypomnieć, że w dniu 29 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Skawinie uchwaliła następujące uchwały:
 • Uchwała Nr XLVI/621/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – bezpośredni LINK;
 • Uchwałę Nr XLVI/623/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina – bezpośredni LINK;
 • Uchwałę Nr XLVI/622/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych – bezpośredni LINK

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią wymienionych powyżej uchwał, a w szczególności z uchwałą w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych, aby starając się o nowe zezwolenie/a lokalizacja punktu sprzedaży/podawania napojów alkoholowych była zgodna z obowiązującymi przepisami.

 

Mimo, iż zdecydowana większość przedsiębiorców przestrzega zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, to powtarzające się przypadki naruszania przepisów powodują uzasadnione skargi mieszkańców, a Urząd Miasta i Gminy w Skawinie obligują do wszczynania postępowań w sprawie cofnięcia zezwoleń. Aby uniknąć takich sytuacji, podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań mających na celu zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży oraz spożywania napojów alkoholowych, w szczególności działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu dla małoletnich znalazło się w katalogu zadań do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie przepisów dot. sprzedaży napojów alkoholowych, zapraszamy do kontaktu z Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie – tel. 12 277 01 69.

Kierując do sprzedawców niniejsze informacje liczymy, że działalność związana ze sprzedażą alkoholu będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a na terenie gminy Skawina będzie coraz więcej „Odpowiedzialnych Sprzedawców”.

 

 

 

 

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 24 czerwca 2019, 16:25
drukuj