Aktualności

Za nami kolejna międzyszkolna Debata Oxfordzka w gminie Skawina!

Wzrasta popularność debat oksfordzkich w naszej gminie!  Tym razem w dniu 13 grudnia 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie odbyła się pierwsza Międzyszkolna Debata Oxfordzka zorganizowana wśród szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Skawina, będąca zwieńczeniem projektu objętego opieką, instytucjonalną i finansową, Powiatu Krakowskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Przypomnijmy, „Debaty oksfordzkie” stały się stałym elementem działań profilaktycznych w gminie Skawina. O kliku lat debaty oksfordzkie realizowane były w Szkołach Podstawowych w Kopance i Jaśkowicach, dzięki współpracy Pani Jolanty Kozłowskiej Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance z poszczególnymi Dyrektorami Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach tj. Elwirą Biel i obecnym Dyrektorem Andrzejem Morawą oraz Centrum Wspierania Rodziny i Krakowskiej Szkołą Mówców. Tezy wszystkich dotychczas zorganizowanych debat dotyczyły problematyki uzależnień i zachowań ryzykownych.

Pomysłodawcą zorganizowania projektu na poziomie szkół ponadpodstawowych była  wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego, pani Elwira Biel.

Wydarzenie uroczyście rozpoczęła Pani Ewa Masłowska Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, pełniąca również funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skawinie, która witając młodzież i zaproszonych gości w swoim wystąpieniu podkreśliła wagę tego rodzaju warsztatów i debat, które przygotowują młodych ludzi do życia publicznego, ćwiczą wielostronne spojrzenie na problemy oraz analityczne myślenie. 

Dyskusja oparta na argumentach toczyła się wokół tezy: „Popularność influencerów i youtuberów przynosi więcej szkód niż korzyści”.

Zmierzyły się ze sobą drużyny z Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie i Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie. Strony debaty były losowane, LO broniło tezy jako propozycja, ZSTE wystąpił jako opozycja.

ZSTE reprezentowali, w kolejności wystąpień: Sebastian Kania, Miłosz Katański, Bartosz Małysa i Alan Pacułt; LO: Igor Pamuła, Tomasz Majka, Maciej Drechny i Matylda Dudziak.

Młodzież przygotowywała się do debaty, uczestnicząc w warsztatach finansowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, przeprowadzonych przez pana Jakuba Kozłowskiego, wyrosłego ze skawińskiego środowiska wiceprezesa Krakowskiej Szkoły Mówców, doktoranta Katedry Prawa Europejskiego UJ, zaangażowanego w promocję debaty oxfordzkiej wśród młodzieży naszej gminy.

Gośćmi przysłuchującymi się debacie byli: radny powiatu krakowskiego Krzysztof Gębala, wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, kierownik Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie Małgorzata Kopeć.

Debatę rozpoczęła strona propozycji. Kolejne osoby przedstawiały swoje mowy. Przy trzeciej mowie propozycji pojawiły się pytania opozycji. Obie strony umiejętnie odpowiadały na pytania drużny przeciwnej. Drużyny przestrzegały zasad debaty oraz świetnie podsumowały swoje stanowiska w czwartej, ostatniej mowie.

Po zakończeniu debaty pan Krzysztof Gębala podkreślił kompetencje drużyn i umiejętność wypowiadania się na tematy ważne, wymagające świadomej społecznej dyskusji; pani Małgorzata Kopeć wyeksponowała wartość profilaktyczną i wychowawczą poruszanego w debacie tematu.

Sędzia debaty, pani Agnieszka Rębacz, członkini zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców i marszałek, pan Jakub Kozłowski, pochwalili prezentujące się drużyny za poprawną argumentację, wykorzystanie czasu na mowy, odpowiednie przykłady, umiejętność opanowania stresu i poradzenie sobie w konfrontacji z drużyną przeciwną.

Publiczność na pytanie, czy podobała się jej debata, odpowiedziała oklaskami.

Sędzia, po podkreśleniu wartości wystąpień obu drużyn, ostateczne zwycięstwo przyznała drużynie propozycji.

Realizacja projektu możliwa była przy wsparciu organizacyjnym i finansowanym Powiatu Krakowskiego i Urzędowi Miasta i Gminy w Skawinie

Zorganizowana debata była elementem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

 

Źródło: Centrum Wspierania Rodziny /LO w Skawinie 

Małgorzata Kopeć | piątek, 16 grudnia 2022, 11:37
drukuj